Какво е 4G Новини Покритие Контакти 0 999 111 MyMax Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Покритие Бг En Ру Бизнес Клиенти

Общи условия

Предоставяне на услуги от разстояние

УСЛОВИЯ НА „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Условия, на основание Раздел ІІ, чл. 48 - 61 от Закона за защита на правата на потребителите, се определят реда, сроковете и условията за сключване на договор за предоставяне на услуги от разстояние между „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу “Макс Телеком”, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район „Младост”, бул. Цариградско шосе No. 115 Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 15, притежаващо правото да предоставя Интернет и гласови услуги чрез предоставени му индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” и абонатите и потребителите на обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком”, по повод предоставянето и ползването на Услуги от тази Мрежа на територията на Република България.
2. Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато се сключва договор между „Макс Телеком” и физическо и/ или юридическо лице (абонат) на услугата от разстояние (договор, сключен въз основа на предложение от страна на „Макс Телеком”, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си).

II. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. За отправяне на предложение от страна на „Макс Телеком” за продажба на Услуга/и от разстояние ще се използват средства за комуникация от разстояние, като:
1.1. адресирани и неадресирани печатни материали на „Макс Телеком”;
1.2. писмо до потребителя;
1.3. радио;
1.4. телевизия;
1.5. видеотекст;
1.6. електронна поща;
1.7. интернет;
1.8. факс;
1.9. телефон;
1.10. други, позволени от закона.
2. Всеки желаещ да сключи договор за услуга/и от разстояние, може да направи заявка на телефони 0999 111 на „Макс Телеком” или да подаде такава по електронен път, на следния адрес на Макс Телеком shop.maxtelecom.bg, като следва указания там начин.
3. Правещият търговско предложение по телефона, респ. приемащият телефонна заявка представител на „Макс Телеком”, в началото на всеки разговор следва да уведоми потребителя за своята самоличност, както и да разкрие търговската цел на обаждането при отправяне на предложение по телефона.
4. Предложението на „Макс Телеком” към потребителите за продажба на Услуга/и от разстояние следва да съдържа следната информация:
4.1. името и адреса на „Макс Телеком”;
4.2. основните характеристики на Услугата – име на избрания пакет, скорост на достъп до Интернет, предоставен брой безплатни минути за разговори, срок и условия на договора, допълнителни услуги (МахТВ, МахОфис и др.),
4.3. вид на Устройството за свързване към мрежата, начин на предоставянето му и тип инсталация на услугата;
4.4. цената на Услугата с включен данък добавена стойност на месец;
4.5. начина на плащане на цената на Услугата, доставката и изпълнението на договора;
4.6. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които предоставеното от „Макс Телеком” Устройство може да бъде върнато;
4.7. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, в т.ч. срокът на промоцията /в случай, че потребителят желае да се възползва от специална промоционална оферта на „Макс Телеком”/;
4.8. минималната продължителност на договора за Услугата;
4.9. евентуално предвидени санкции при предсрочно прекратяване.
5. Информацията по т.4, по-горе, ще бъде предоставяна на потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация и ще подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Макс Телеком”

1. „Макс Телеком” се задължава, в срок до 7 /седем/ дни от получаване на заявката /по телефон или по електронна поща/, да изпрати писмено потвърждение на потребителя, включващо информацията, посочена по – долу, а именно:
1.1. името на „Макс Телеком” и адреса, на който потребителят може да изпраща жалби;
1.2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право и за връщане на предоставеното оборудване;
1.3. основни характеристики на заявената услуга и условията на договора, сключен между „Макс Телеком” и съответния абонат на Услугата;
1.4. условията за прекратяване на договора, респ. дължими санкции при предсрочно прекратяване;
1.5. начин на изпращане на договора и Устройството за свързване към мрежата;
1.4. данни за предоставяната Услуга, след продажбата.
2. При сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние „Макс Телеком” ще доставя на потребителя чрез куриерска фирма пратка, съдържаща два екземпляра от договора, подлежащ на сключване от разстояние, подписан от страна на дружеството и Устройство за свързване към мрежата. При получаване на пратката, потребителят се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише договора и талона за доставката и да предаде един екземпляр от договора и талона обратно на куриера.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

1. Абонатът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние и да върне предоставеното му Устройство в срок 7 работни дни, считано от датата на влизане на договора за предоставяне на Услугата в сила, посредством обаждане на посочения по-горе телефон или чрез изпращане на е-mail на посочения адрес. При обаждането, респ. изпращането на e-mail, представител на „Макс Телеком” обяснява подробно на абоната начина на прекратяване на договора и за връщане на Устройството.
2. При отказа на Абоната от сключения договор от разстояние, същият следва да върне предоставеното му Устройство за свързване към мрежата в срока по т.1. по-горе, в неговата оригинална опаковка и без увреждания, на мястото и по начина, указани му от представителя на „Макс Телеком” по реда на т.1, по-горе.

V. Влизане в сила на договора за предоставяне на Услуга, сключен от разстояние

1. Договорът между абоната и „Макс Телеком” влиза в сила от датата на подписа от страна на абоната на талона за получаване на доставката.
2. „Макс Телеком” предоставя Услугата/е в сроковете и по реда, предвидени в Общите условия за предоставяне на Интернет и/или гласови услуги.

VI. Заключителни условия

1. За всички неуредени в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.
2. При възникване на спорове, страните уреждат същите по пътя на преговорите и в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие ще отнасят спора за решаване от компетентния български съд.
Настоящите Условия са неразделна част от Общите условия на „Макс Телеком” за предоставяне на Интернет и гласови услуги, публикувани на страницата на дружеството www.maxtelecom.bg и имат действие спрямо всички абонати и потребители на Услугите и заинтересуваните от сключването на договор за Услуга от разстояние лица.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (207.38 KB)
списък с общи условия

Онлайн чат

Задайте въпрос на наш сътрудник, започнете чат сега.

Задай въпрос

Бюлетин

Получавайте първи нашите новини и промоции на вашия e-mail
line

line

Анкета

Кой тип мобилен интернет предпочиташ?
виж резултати
Кошница1
сравни1
icon